Kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet

Fysisk inaktivitet leder till omfattande folkhälsoproblem medan regelbunden fysisk aktivitet bidrar till förbättrad hälsa, livskvalitet, kognition, stämningsläge och fysisk kapacitet. Det är därför angeläget att stimulera till och ge förutsättningar för ökad fysisk aktivitet bland befolkningen.

Regeringen menar att samhället behöver kraftsamla för att vända utvecklingen av övervikt och fetma. Regeringen uppdrar därför åt en särskild utredare – en nationell samordnare - att arbeta utåtriktat för att öka den allmänna kunskapen om vilka goda effekter fysisk aktivitet bidrar med för var och en av oss. Den nationella samordnaren ska också mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.

Samordnaren ska bland annat:

  • knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och frilufts-organisationer, näringslivet samt forskarsamhället,
  • sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen,
  • vara sammankallande för det rörelsenätverk som regeringen i maj 2017 inrättade inom ramen för rörelsesatsningen Samling för daglig rörelse,
  • lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet,
  • vid genomförandet av uppdraget särskilt beakta sårbara grupper som barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Av de 17 globala målen handlar delmål 3 God hälsa och välbefinnande om att säkerställa hälsosamma liv och välbefinnande för alla åldrar.

Kommittédirektiv april 2020

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Delredovisning 1 - feb 2021

Kommittén överlämnar en redogörelse för dels genomfört arbetet 2020 dels avgränsningar och prioriteringar för arbetet 2021–2022.

Delredovisning 2 - feb 2022

Delrapporten summerar genomfört arbete, reflektioner och slutsatser för februari 2021– januari 2022 och kompletterar därmed delrapporten för april 2020–januari 2021.

Nya politiska beslut har tagits och arbetet för hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet är på gång! Vår dialog med beslutsfattare fortsätter och framöver kommer vi fokusera på att bidra uppdragens implementering. Tillsammans besitter vi en bredd, kunskap och erfarenhet som kan bidra till hållbar förändring!

VI STÅR BAKOM
FOLKHÄLSA FÖR ALLA!

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden är initiativtagare till Folkhälsa för alla. Folkhälsa för alla är ett partipolitiskt obundet initiativ.

Har du frågor om initiativet, skriv till info@folkhalsaforalla.se. Vi förbehåller oss rätten att lyfta eller inte lyfta upp olika organisationer som väljer att skriva under initiativet. Vi tar tacksamt emot allt stöd men samarbetar eller går inte automatiskt i god för alla aktörer som skriver under.

Cancerfonden | Hjärt-Lungfonden
info@folkhalsaforalla.se